อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 537/2555

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 538/2555

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติจราจรทางบก