รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาศ 1 – 2 (เดือน ต.ค.64 – มี.ค.65)

ไตรมาศ 3 (เดือน เม.ย.65 – มิ.ย.65) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ไตรมาศ 1 – 3 (เดือน ต.ค.64 – มิ.ย.65) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565