กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

พระราชบัญญัติโทษทางอาญา

ประมวลกฏหมา

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง