การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารกำลังพล

  • การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
  • การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
  • การพัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดของข้าราชการตำรวจทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการขับเคลื่อนการปฏิบัติ สู่ความเป็นสากล