การประเมินคุณธรรม(ITA) 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน (Organization charts) ที่แสดงถึงการแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ภายในของ สถานีตำรวจ
-มีผังโครงสร้าง
-แสดงถึงการแบ่งสายงานต่างๆ ภายในหน่วยงานและมีรายละเอียดการแบ่งงายภายในสายงาน

แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ ผู้กับกับการสถานีตำรวจ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจและหัวหน้าแต่ละสายงานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
-ชื่อ – นามสกุล
-ตำแหน่ง
-รูปถ่าย
-ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้บริหารได้

อำนาจหน้าที่ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ระเบียบและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น

แผนงานยุทธศาสตร์ของสถานีตำรวจนครบาล ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัเและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบทิศทางและจุดเน้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลการติดต่อสถานีตำรวจ ต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตามรายการ ต่อไปนี้
1.ที่อยู่
2.หมายเลขโทรศัพท์
3.หมายเลขโทรสาร
4.ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5.แผนที่ตั้งของสถานีตำรวจ

ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีตำรวจ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และสถานีตำรวจสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานีตำรวจ เช่น Facebook Twitter insagram Youtube เป็นต้น
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ขากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจนครบาล

การบริหารงาน

แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานีตำรวจ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของสถานีตำรวจ มีเนื้อหารายงานความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละสายงาน(งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวนและงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด

คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามหมวดหมู่ของงานบริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมี สถิติการให้บริการรายเดือนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ ตามภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น ระบบแจ้งความออนไลน์ ระบบสอบสวนออนไลน์ ระบบเสียค่าปรับออนไลน์ หรือระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เป็นต้น

การบริหารเงินงบประมาณ

จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายละเอียด

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 ข้อมูลจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ

แสดงประกาศตามที่สถานีตำรวจจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานีตำรวจ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลชที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในกรซื้อหรือจ้าง เป็นต้น จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการกำหนด TOR ราคากลาง การหา ผู้ชำนาญงานเทียบเคียง ปัญหาในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สำเร็จ เช่น การประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ การบริหารสัญญา ตลอดจนการตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ในโครงการต่างๆ เป็นต้น ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หากไม่มี 3 ส่วนนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคลของผู้กับกับการสถานีตำรวจ เช่น 1.นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง (ลูกจ้าง) การโยกย้าย (ข้าราชการ /ลูกจ้าง) การพิจารณาความดีความชอบ (ข้าราชการ/ลูกจ้าง) ฯลฯ 2.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การริเริ่ม แนวทางการพัฒนาข้าราชการ และลูกจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน)ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

สถานีตำรวจมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่ได้ประกาศตามข้อ O25 หมายเหตุ
ขอให้มีการรายงานกิจรรมการสื่อสารนโยบายของผู้กับกับการสถานีตำรวจไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

สถานีตำรวจมีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
หลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

สถานีตำรวจมีการเผยแพร่รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ /กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น ให้ยึดแนวแนวปฏิบัติจากส่วนกลาง โดยสถานีตำรวจดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภายใน สถานีตำรวจ

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถานีตำรวจ เช่น ร่วมรับฟัง ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์ หรือคำมั่นของผู้กับกับการสถานีตำรวจ คนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้กับกับการสถานีตำรวจคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่แต่ละฝ่าย ได้วิเคราะห์ และรวบรวมเป็นภาพของสถานีตำรวจ

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสถานีตำรวจมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของแต่ละฝ่าย และรวบรวมเป็นภาพของสถานีตำรวจ มีรายละเอียดกิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสถานีตำรวจนครบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจนครบาล

มีข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ในข้อ o.41 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม