O.23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (์No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

การประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนและนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล

รายละเอียดนโยบายการต่อต้านการรับสินบนและนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล