O.2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

อำนาจหน้าที่ของแต่ละงานภายในสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ – ๙ แต่ละหน่วยงานมีอํานาจ หน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้

  1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ
  2. รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
  3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
  4. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา
  5. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
  6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมา

อำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจ

๑. รักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

๒. ดูแล ควบคุม และกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๓. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญา

๔. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๖. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ

๗. ปฏิบัติการอื่นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค.66

เขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของ สน.บางพลัด ประมาณ 8.377 ตารางกิโลเมตร

เขตที่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด รับผิดชอบ เขตบางพลัด แบ่งออกเป็น 3 แขวง ประกอบด้วย

แขวงบางอ้อ

แขวงบางพลัด

แขวงบางบำหรุ

ทิศเหนือ เริ่มจากบริเวณรางรถไฟสายใต้บรรจบกับริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามรางรถไฟสายใต้ จนบรรจบกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

ทิศใต้  เริ่มจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ถึงขอบทางเท้าถนนราชวิถีฟากใต้ ถึงแยกบางพลัด บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอก ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ไปถึงขอบทางเดินเท้าฟากเหนือสี่แยกบรมราชชนนี

ทิศตะวันตก  เริ่มจากขอบทางเดินเท้าสี่แยกบรมราชชนนีฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของถนนบรมราชชนนีฟากเหนือ บรรจบกับริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปทางริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันออก จนบรรจบรางรถไฟสายใต้

ทิศตะวันออก  เริ่มจากบริเวณที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บรรจบกับรางรถไฟสายใต้ไปทางทิศใต้ เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บรรจบทางเดินเท้าด้านนอกถนนราชวิถีฟากใต้

ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ ของ สน.บางพลัด

จำนวนบ้านพักอาศัยในเขตรับผิดชอบ ของ สน.บางพลัด

นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี