O.1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสายงาน
สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

เบอร์โทรศัพท์ 094-459-9551

เบอร์โทรศัพท์ 089-211-5666      เบอร์โทรศัพท์ 062-516-5954     เบอร์โทรศัพท์ 062-262-4539
เบอร์โทรศัพท์ 089-694-9692      เบอร์โทรศัพท์ 095-693-5154     เบอร์โทรศัพท์ 081-315-5187

โครงสร้างภายใน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

การแบ่งส่วนงานภายใน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

อัตรากำลังพล ของ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

อัตรากำลัง ชั้น สัญญาบัตร

อัตรากำลัง ชั้น ประทวน