O.1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสายงาน
สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

เบอร์โทรศัพท์ 081-991-1654

เบอร์โทรศัพท์ 089-211-5666 เบอร์โทรศัพท์ 085-694-9692 เบอร์โทรศัพท์ 062-516-5954

เบอร์โทรศัพท์ 095-693-5164 เบอร์โทรศัพท์ 081-315-5187 เบอร์โทรศัพท์ 095-991-5365

โครงสร้างภายใน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

การแบ่งส่วนงานภายใน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

อัตรากำลังพล ของ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด