O.14 แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

คำสั่งและข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

คำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลง 9 เมษายน 2564

คำสั่ง ตร. ที่ 437/2565 ลง 28 กันยายน 2565

คำสั่ง ตร. ที่ 468/2565 ลง 21 ตุลาคม 2565

ปัญหาในการรับแจ้งความและดำเนินคดี