O.26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

ผลผลิตที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา

ประเด็นปัญหาที่ 1 :         ขาด Website หรือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ (social media) เช่น Website Facebook Instagram Line เป็นต้น ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่ทราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการของสถานีตำรวจ

แนวทางการแก้ไข :    ดำเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยมีการนำเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ โดยการจัดทำ Infographic ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลผลิตที่ได้ :     ได้นำผลผลิตที่ได้จากการนำประเด็นปัญหามาวิคราะห์ไปประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของ สน.บางพลัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อในฝ่ายนั้น ๆ

ประเด็นปัญหาที่ 2 :   ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร ไม่มีป้ายพันธะสัญญา ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่องานให้กับผู้มาใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ ส่งผลให้ประชาชนไม่ทราบแนวทาง ขั้นตอน ที่ต้องปฏิบัติ

แนวทางการแก้ไข :    ดำเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยมีการนำเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ โดยการจัดทำ Infographic และรวบรวมการพันธะสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการมาจัดทำเป็นสื่อ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ผลผลิตที่ได้ :     ได้นำผลผลิตที่ได้จากการนำประเด็นปัญหามาวิคราะห์ไปประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของ สน.บางพลัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อในฝ่ายนั้น ๆ

ประเด็นปัญหาที่ 3 :   ขาดการรวมงานบริการที่เกี่ยวข้องไว้ที่ศูนย์บริการประชาชน ณ จุดเดียว/บริเวณเดียวกัน (One Stop Service) ส่งผลให้กี่ชั้นตอน และมีระยะเวลาในการต่อขอรับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

แนวทางการแก้ไข :    รวมการบริการประชาชนไว้ ณ จุดเดียว และดำเนินการทำ Infographic ในการประชาสัมพันธ์ การรวมบริการไว้ ณ จุดเดียว  (One Stop Service) ว่ามีบริการด้านใดบ้าง และดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ผลผลิตที่ได้ :     ได้นำผลผลิตที่ได้จากการนำประเด็นปัญหามาวิคราะห์ไปประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของ สน.บางพลัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อในฝ่ายนั้น ๆ

ประเด็นปัญหาที่ 4 :   ขาดคู่มือการให้บริการ e-service ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสถานีตำรวจยุคใหม่ ที่มีการพัฒนาระบบการให้ online หรือมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก และสามารถเข้าถึงบริการ E-service ได้

แนวทางการแก้ไข :    ดำเนินการรวบรวมระบบการบริการประชาชนแบบออนไลน์ e-service ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำขึ้น และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ผลผลิตที่ได้ :     ได้นำผลผลิตที่ได้จากการนำประเด็นปัญหามาวิคราะห์ไปประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของ สน.บางพลัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อในฝ่ายนั้น ๆ

ประเด็นปัญหาที่ 5 :   ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะ หรือช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางการแก้ไข :    ดำเนินการจัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็นและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด ในรูปแบบออนไลน์และดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ

ผลผลิตที่ได้ :     ได้นำผลผลิตที่ได้จากการนำประเด็นปัญหามาวิคราะห์ไปประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของ สน.บางพลัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อในฝ่ายนั้น ๆ

ประเด็นปัญหาที่ 6 :   ขาดการประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการประชาสัมพันธ์แนวทางการไม่ให้รับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ส่งผลให้ประชาชนไม่ทราบนโยบายและยังมีการให้สินบนเพื่ออำนวยความสะดวก

แนวทางการแก้ไข :    ดำเนินการประกาศนโยบายดังกล่าวและจัดทำ Infographic ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

ผลผลิตที่ได้ :     ได้นำผลผลิตที่ได้จากการนำประเด็นปัญหามาวิคราะห์ไปประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของ สน.บางพลัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อในฝ่ายนั้น ๆ