O.25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สน.บางพลัด

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต สน.บางพลัด

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต สน.บางพลัด