O.20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566

ไฟล์รูปแบบ Structured Data

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์รูปแบบ Structured Data

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566

ไฟล์รูปแบบ Structured Data

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565

ไฟล์รูปแบบ Structured Data

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

ไฟล์รูปแบบ Structured Data

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาาคม 2565

ไฟล์รูปแบบ Structured Data