การประเมิณคุณธรรม (ITA) 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน

O.1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

O.1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตำรวจ (Organization charts) ที่แสดงถึงการแบ่งสายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ)
อัตรากำลังของสถานีตำรวจ ระบุข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565
แสดงรายนายของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ หัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้าแต่ละสายงาน ที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ยศ ชื่อ – สกุล
2.ตำแหน่ง
3.รูปถ่าย
ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง

O.2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

อำนาจหน้าที่ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ และบทบาทภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละสายงานภายในสถานีตำรวจ
พื้นที่รับผิดชอบ คือ ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ เขต/ตำบล/จำนวนประชากร ระบุเดือน/ปี ที่จัดทำข้อมูล
นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

O.3 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฏหมายที่มีการบังคับใช้ของสถานีตำรวจ โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา

O.4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

  • ข้อมูล บทบาท อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ รายชื่อ และภาพถ่ายประกอบ
  • ภาคส่วนประชาชนที่มาจากการคัดเลือกให้เปิดเผยประวัติ โดยย่อ
  • แสดงผลการดำเนินงานของ กต.ตร. สถานีตำรวจ ที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การะประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O.5 ข้อมูลการติดต่อ / Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือติชม เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการของสถานีตำรวจ

O.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

  • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเริ่มเผยแพร์ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565
  • มีช่องทางการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ LINE เป็นต้น ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจได้
  • มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วย
  • มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานผ่าน LINK หรือ QR Code อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน

O.7 แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี

แผนปฏิบัติราชการตำรวจประจำปี
– แสดงแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ ไฟล์ Word
รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี
– รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจ รอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– รายงานผล ฯลฯ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผน หรือโครงการ/กิจกรรม สรุปสาระสำคัญของโครงการ งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
– เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ ไฟล์ Word

การปฏิบัติงาน

O.8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของแต่ละสายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด

การให้บริการ

O.9 คู่มือการให้บริการประชาชน

-แสดงคู่มือฉบับประชาชนในการขอรับการบริการกับสถานีตำรวจ

-เป็นคู่มือที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ โดยแยกตามหมวดหมู่ของงานบริการแต่ละสายงาน (ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของแต่ละสายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน)

O.10 E-Service

-แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่างๆ ของสถานีตำรวจ ได้แก่ ระบบแจ้งความ Online ระบบเสียค่าปรับ Online หรือระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ

O.11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

-ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตามภารกิจหลักในเชิงสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ได้แก่
1.ข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงสถิติด้านคดี
2.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
-การเก็บสถิติอาจจัดเก็บเป็นรายเดือนของปีที่ทำการประเมิน และเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลสะสมเป็นรายปีของสถานีตำรวจ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน หรือให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษา วิจัยใช้ประโยชน์ต่อได้
– เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ ไฟล์ Word

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

O.12 แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

-แสดงแนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

O.13 มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

แสดงมาตรการป้องกันการแทรกแซง

O.14 แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

-แสดงแนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญาของพนักงานสอบสวน

O.15 แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

แสดงแนวปฏิบัติในการสอบปากคำในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

O.16 สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่อ อาชญากรรม และสิทธิของผู้ต้องหา

ข้อมูลสิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมในการอำนวยความยุติธรรม ได้แก่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O.17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณสถานีตำรวจประจำปี
-แผนการใข้จ่ายงบประมาณของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

O.18 ข้อมูลเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

-ข้อมูลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาที่สถานีตำรวจได้รับการจัดสรรและการใข้จ่ายเงินกองทุนฯ ในรอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ ไฟล์ Word
-ข้อมูลจัดทำตามตารางตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O.19 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

O.20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O.21 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนากำลังพล

-สถานีตำรวจมีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกำลังพลและการพัฒนากำลังพล ซึ่งเป็นไปตาม กฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

การส่งเสริมความโปร่งใส

O.22 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

-ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O.23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No-Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

-ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No-Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของสถานีตำรวจคนปัจจุบัน และให้เผยแพร่ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับฉบับภาษาไทย

O.24 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

-แสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจคนปัจจุบัน ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมการต่อต้านการทุจริต/สินบนในหน่วยงาน
-เป็นการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

O.25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O.26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการ และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
-แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประจำปีงบประมาณ

O.27 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

-แสดงการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานีตำรวจ

ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ

O.28 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– แสดงแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– แผนต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

O.29 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค
-แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการและของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีอย่างน้อย ดังนี้

O.30 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่