อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

อำนาจหน้าที่ของแต่ละงานภายในสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ – ๙ แต่ละหน่วยงานมีอํานาจ หน้าที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้

  1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ
  2. รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน
  3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
  4. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา
  5. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
  6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

เขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่ปกครองขขของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของ สน.บางพลัด ประมาณ 8.377 ตารางกิโลเมตร

แบ่งออกเป็น 3 แขวง ประกอบด้วย

แขวงบางอ้อ

แขวงบางพลัด

แขวงบางบำหรุ

ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ ของ สน.บางพลัด

จำนวนบ้านพักอาศัยในเขตรับผิดชอบ ของ สน.บางพลัด

นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี