ผู้บังคับบัญชาฝ่าย ป้องกันปราบปราม

เบอร์โทรศัพท์ 089-211-5666

เบอร์โทรศัพท์ 089-654-5799

เบอร์โทรศัพท์ 096-778-9536

เบอร์โทรศัพท์ 083-653-7238