ประวัติ

พ.ศ. 2420  เริ่มตั้งสถานที่ทำการเรียกว่า “สถานีตำรวจแขวงบางพลัด “ตั้งอยู่ริมคลองบางพลัด  ตำบลบางพลัด อำเภอบางกอกน้อยจังหวัดธนบุรี  บนที่ดินซึ่งเช่าจากวัดอาวุธวิกสิตาราม (วัดบางพลัดนอก) ต่อมาไม่ปรากฏหลักฐานว่า  พ.ศ. ใด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีตำรวจแขวงพระนคร บางพลัด”
พ.ศ.2443 ได้ย้ายที่ทำการของสถานีตำรวจ ไปตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  บนที่ดินเช่า  จากวัดอาวุธวิกสิตาราม รวม 2 ไร่เศษสถานที่ทำการสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง รอบๆอาคาร  ที่ทำการ สร้างเป็นบ้านพัก  ข้าราชการตำรวจที่ประจำอยู่ในสถานีและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก” สถานีตำรวจแขวงพระนครบางพลัด “ เป็นสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด” จนถึงทุกวันนี้ และยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น   “สารวัตร”
พ.ศ. 2513  ยกฐานะ “สารวัตร” ตำแหน่งหัวหน้าสถานีเป็น “สารวัตรใหญ่” มีสารวัตรสืบสวนสอบสวน  และสารวัตรปกครองป้องกัน  เป็นผู้ช่วย
พ.ศ. 2513  ยกฐานะ “สารวัตร” ตำแหน่งหัวหน้าสถานีเป็น “สารวัตรใหญ่” มีสารวัตรสืบสวนสอบสวน  และสารวัตรปกครองป้องกัน  เป็นผู้ช่วย
พ.ศ. 2520 ย้ายสถานีตำรวจจากที่เดิมริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาตั้ง ณ อาคารปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  2520  เลขที่ 1848ถนนจรัญสนิทวงศ์ (ซอยจรัญฯ 75 ) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นและมีอาคารที่พัก (แฟลต)สามอาคาร  มีเนื้อที่ 3 ไร่ 541 ตารางวา โดยบริษัท ส. ภาณุรังสี เป็นผู้บริจาคที่ดินให้
  1.5      พ.ศ.   2529    แบ่งส่วนราชการของสถานีตำรวจใหม่    ดังนี้
–  สารวัตรใหญ่                                                                        1  ตำแหน่ง
–  สารวัตรป้องกันปราบปราม                                                   1  ตำแหน่ง
–  สารวัตรสอบสวน  (หัวหน้างาน)                                            1  ตำแหน่ง
–  สารวัตรสอบสวน                                                                   2  ตำแหน่ง
–  สารวัตรจราจร                                                                      1  ตำแหน่ง
–  สารวัตรสืบสวน                                                                     1  ตำแหน่ง
–  สารวัตรธุรการ                                                                      1  ตำแหน่ง
1.6      พ.ศ.  2537  ยกฐานะหัวหน้าสถานีตำรวจ   เปลี่ยนตำแหน่งสารวัตรใหญ่เป็นระดับ “ ผู้กำกับการ ”  ตาม  พ.ร.บ.  แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย  ฉบับที่  22  พ.ศ.2536 และเพิ่มตำแหน่งใหม่อีก 4 ตำแหน่งคือ
–  รองผู้กำกับการ  (ฝ่ายป้องกันปราบปราม)                            1  ตำแหน่ง
–  รองผู้กำกับการ  (ฝ่ายสืบสวนสอบสวน)                                1  ตำแหน่ง
–  รองผู้กำกับการ  (ฝ่ายจราจร)                                               1  ตำแหน่ง
–  รองผู้กำกับการ  (ฝ่ายอำนวยการ)                                        1  ตำแหน่ง
ในปี  2545 ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ  (ฝ่ายอำนวยการ) ได้ตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจโดยไม่ปรับระดับตำแหน่ง ตามมติ ก.ตร. ที่ 8/2454 ลง 5  มิถุนายน 2545
   รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี, สารวัตร, สารวัตรใหญ่ และผู้กำกับการ ทั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน( เท่าที่มีหลักฐาน )
หัวหน้าสถานี   และสารวัตร
1 ร.ต.อ.ขุนตระเวนวิถี ( วิม วิมนทานนท์ )
1 เมษายน 2460 – 21 พฤษภาคม 2461
2 ร.ต.อ.ขุนฤทธิรณศักดิ์ ( จำปี สังข์สนธ์ )
21 พฤษภาคม 2461 – 26 เมษายน 2471
3 ร.ต.อ.ชิต อัคนีบุตร
26 เมษายน 2471 – 18 พฤศจิกายน 2475
4 ร.ต.อ.แอ้ว จนทะมะระ
28 พฤศจิกายน 2475 – 7 พฤษภาคม 2477
5 ร.ต.อ.หลวงสุรพลเรืองเดช ( เมี้ยน สุนทรขุน )
7 พฤษภาคม 2477 – 1 ตุลาคม 2478
6 ร.ต.อ.ขุนบวรสุขปรัชญชา ( เอื้อม บุญโญปถัมภ์ )
1 ตุลาคม 2478 – 6 มกราคม 2480
7 ร.ต.อ.ทวี มีรีมาโนช
6 มกราคม 2480 – 1 สิงหาคม 2481
8 ร.ต.อ.ทิม เพ็ญโรจน์
1 สิงหาคม 2481 – 1 สิงหาคม 2483
9 ร.ต.อ.หลวงวัฒนกิจกำจร ( ยศ ยศวัฒนะ )
1 สิงหาคม 2481 – 11 กุมภาพันธ์ 2484
10 ร.ต.อ.ชุน อาจารยางกูล
11 กุมภาพันธ์ 2484 – 1 สิงหาคม 2484
11 ร.ต.อ.แถม ทองปุสสะ
1 สิงหาคม 2484 – 15 ธันวาคม 2484
12 ร.ต.อ.ยุทธ พุฒเสวก
15 ธันวาคม 2484 – 7 มกราคม 2485
13 ร.ต.อ.บัญญัติ ณ นคร
7 มกราคม 2485 – 11 ธันวาคม 2486
14 ร.ต.อ.อาคม ประยูรศร ( อั้น )
11 ธันวาคม 2486 – 4 กรกฎาคม 2488
15 ร.ต.อ.ฐิติ หิรัญนิษฐิติ
4 กรกฎาคม 2488 – 2 มกราคม 2491
16 ร.ต.อ.วิชัย สุนธินเทศน์ ( ทอ เติม )
2 มกราคม 2491 – 20 ธันวาคม 2492
17 ร.ต.อ.ถวัลย์ ชัยปกิต
20 ธันวาคม 2492 – 11 สิงหาคม 2493
18 ร.ต.อ.สำเริง วรรณพฤษณ์
11 สิงหาคม 2493 – 1 พฤศจิกายน 2494
19 ร.ต.อ.บุญสม ประไพ
1 พฤศจิกายน 2494 – 2 สิงหาคม 2495
20 ร.ต.อ.สุวิทย์ เอกศิลป์
2 สิงหาคม 2495 – 7 เมษายน 2496
21 พ.ต.ต.เกลียว เกลี่ยวกิ่งแก้ว
7 เมษายน 2496 – 10 สิงหาคม 2507
22 พ.ต.ต.จำนง นรภูมิพิภัชน์ ( พิสัณห์ )
10 สิงหาคม 2507 – 13 สิงหาคม 25103
23 พ.ต.ต.บำรุง เขียวอุไร
13 สิงหาคม 2510 – 1 ธันวาคม 2513
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่
24 พ.ต.ต.สืบสกุล ศรีประพาฬ
24 มีนาคม 2513 – 1 ธันวาคม 2513
25 พ.ต.ท.ประพัตร นภาธร
1 ธันวาคม 2513 – 1 กันยายน 2515
26 พ.ต.ท.วิน เพ็ชรกาฬ
1 กันยายน 2515 – 23 กันยายน 2517
27 พ.ต.ท.อนุชา ทับสุวรรณ
23 กันยายน 2517 – 23 กันยายน 2518
28 พ.ต.ท.สมชาย ใช้ไววิทย์
23 กันยายน 2518 – 14 พฤศจิกายน 2519
29 พ.ต.ท.บุญชอบ พุ่มวิจิตร
14 พฤศจิกายน 2519 – 19 ตุลาคม 2520
30 พ.ต.ท.บรรเจิด จุฑามาศ
19 ตุลาคม 2520 – 23 เมษายน 2522
31 พ.ต.ท.ทองแดง สุริยันต์
23 เมษายน 2522 – 15 พฤษภาคม 2522
32 พ.ต.ท.บรรเจิด จุฑามาศ
15 พฤษภาคม 2522 – 14 ตุลาคม 2523
33 พ.ต.ท.ชาติชาย พิณอุดม
15 ตุลาคม 2523 – 18 พฤศจิกายน 2524
34 พ.ต.ท.เกษม สุธรรม
19 พฤศจิกายน 2524 – 31 ตุลาคม 2526
35 พ.ต.ท.สมศักดิ์ ประสานสุข
1 พฤศจิกายน 2526 – 14 ตุลาคม 2529
36 พ.ต.ท.สุมิตร ธรรมเชื้อ
15 ตุลาคม 2529 – 14 พฤศจิกายน 2531
37 พ.ต.ท.ไพบูลย์ อารียวัฒน์
15 พฤศจิกายน 2531 – 31 ตุลาคม 2532
38 พ.ต.ท.เพชรจิต เกตุผาสุข
1 พฤศจิกายน 2532 – 30 กันยายน 2535
39 พ.ต.ท.สมโภชน์ โพธิ์ทอง
1 ตุลาคม 2535 – 22 มกราคม 2537
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ
40 พ.ต.อ.ชาตินัย รัตนสมบูรณ์
23 มกราคม 2537 – 15 ตุลาคม 2538
41 พ.ต.อ.ณรงค์ อรรถกฤษณ์
16 ตุลาคม 2538 – 24 ตุลาคม 2539
42 พ.ต.อ.เพชรจิต เกตุผาสุข
25 ตุลาคม 2539 – 13 พฤษภาคม 2541
43 พ.ต.อ.อดุล พิชาดุลย์ รอง ผบก.น.7 รกน.ผกก.สน.บางพลัด
14 พฤษภาคม 2541 – 15 ตุลาคม 2541
44 พ.ต.อ.เพชรจิต เกตุผาสุข
16 ตุลาคม 2541 – 2 เมษายน 2544
45 พ.ต.อ.จีรเดช พรหโมบล
3 เมษายน 2544 – 6 ธันวาคม 2545
46 พ.ต.อ.ฐากูร บุณยสิงห์
7 ธันวาคม 2545 – 18 ธันวาคม 2546
47 พ.ต.อ.บุญเพ็ญ มั่งคั่ง
19 ธันวาคม 2546 – 31 ตุลาคม 2549
48 พ.ต.อ.สุรพันธ์ ปัทมะทิน
1 พฤศจิกายน 2549 – 15 เมษายน 2550
49 พ.ต.อ.ชัยวรินทร์ เพ็ญสุภา
16 เมษายน 2550 – 21 มิถุนายน 2550
50 พ.ต.อ.สงบ อัดโดดดร
21 มิถุนายน 2550 – 31 ตุลาคม 2550
51 พ.ต.อ.อดิศักดิ์ คุณพันธ์
52 พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ สุทธิพันธ์
53 พ.ต.อ.ลือศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์
54 พ.ต.อ.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา
55 พ.ต.อ.วีรศักดิ์ กลั่นเกิด
56 พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ